Towarzystwo Przyjazni Polsko-Butanskiej

STATUT
TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO – BHUTAŃSKIEJ

Tekst jednolity z dnia 2009-02-12

PREAMBUŁA
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bhutańskiej powstało pod wpływem inspiracji pięknem Bhutanu i jego mieszkańców, a przede wszystkim ponadczasowego przykładu wspaniałego syna Kraju Grzmiącego Smoka, pełnego mądrości i miłości Lopona Tseczu Rinpocze, który poruszał serca ludzi pod każdą szerokością geograficzną, pozostając jednocześnie wierny swym bhutańskim korzeniom i niezmienionym naukom Buddy. Oby jego przykład promieniował na oba nasze kraje i cały świat, wydobywając ze wszystkich kultur i wszystkich istot to, co najlepsze, dla ich trwałego szczęścia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Bhutańskiej” i jest w dalszej części Statutu zwane „Stowarzyszeniem”.

§ 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swa działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6. Stowarzyszenie ma prawo nawiązywać kontakty i podejmować działania z organizacjami o zbliżonych cechach statutowych w Polsce i w innych krajach.

§ 7. Stowarzyszenie ma prawo powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonym celem realizacji swoich celów statutowych.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

§ 8.1. prowadzenie działalności na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków oraz rozwoju i współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowo-technicznej i sportowo-turystycznej między Polską a Królestwem Bhutanu.

§ 8.2. zapoznawanie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa bhutańskiego.

§ 8.3. zapoznawanie społeczeństwa polskiego z kulturą i historią Bhutanu, w tym z religią Bhutanu.

§ 8.4. poszerzenie wymiany kulturalnej i naukowej Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Bhutanu.

§ 8.5. zapoznawanie społeczeństwa z gospodarką oraz osiągnięciami Królestwa Bhutanu

§ 9. Swoje cele Stowarzyszenie realizować będzie poprzez:

§ 9.1. organizowanie i popieranie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, oświatowych, oraz naukowych;

§ 9.2. utrzymywanie kontaktów i współpracę z polskimi i bhutańskimi instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi;

§ 9.3. udzielanie pomocy środowiskom polskim w nawiązywaniu kontaktów z interesującymi je środowiskami w Królestwie Bhutanu.

§ 9.4. udzielanie pomocy środowiskom bhutańskim w nawiązywaniu kontaktów z interesującymi je środowiskami w Polsce.

III. CZŁONKOWIE
§ 10. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

§ 11. Członkostwo Stowarzyszenia uzyskuje się na podstawie złożenia Zarządowi pisemnej deklaracji przystąpienia, a członkostwo wspierające - na podstawie pisemnej deklaracji osoby prawnej lub jej pełnomocnika. O przyjęciu członków decyduje Zarząd w formie uchwały, według swojego uznania w szczególności biorąc pod uwagę rękojmię przestrzegania praw i obowiązków członka Stowarzyszenia.

§ 12. Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, w tym cudzoziemcy nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w wieku od 16 lat.

§ 13. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne deklarujące pomoc finansową.

§ 14. Członkowie wspierający - osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. Członkowie wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 15. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Mogą je otrzymywać obywatele polscy i cudzoziemcy. Decyzję w tej sprawie Zarząd podejmuje w formie uchwały.

§ 16. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członkowskie i jest zwolniony z płacenia składek.

§ 17. Członkowie, z zastrzeżeniem §14, maja prawo do:

§ 17.1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;

§ 17.2. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;

§ 17.3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 18. Członkowie maja obowiązek:

§ 18.1. aktywnego działania w realizowaniu celów Stowarzyszenia;

§ 18.2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

§ 18.3. regularnego opłacania składki członkowskiej, której minimalna wysokość określa Zarząd w formie uchwały.

§ 19. Utrata członkostwa następuje przez:

§ 19.1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;

§ 19.2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu, z powodu zalegania ze składkami przez okres jednego roku, po uprzednim przypomnieniu lub zaprzestania dawania rękojmi przestrzegania praw i obowiązków członka stowarzyszenia, w tym braku respektowania jego celów, o których mowa w preambule oraz § 8;

§ 19.3. wydalenie na mocy uchwały Zarządu za działania niezgodne z postanowieniami Statutu lub powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sadowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§ 20. Od uchwały wymienionej w § 19, ust. 2 i 3 w przedmiocie skreślenia lub wydalenia członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie miesięcznym do Zebrania Stowarzyszenia.

IV. WŁADZE

§ 21. Władzami Stowarzyszenia są:

§ 21.1. Zebranie Stowarzyszenia;

§ 21.2. Zarząd;

§ 21.3. Komisja Rewizyjna.

§ 22. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym

§ 23. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na mocy uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do głosowania członków, wybory mogą się odbywać w głosowaniu tajnym.

§ 24. W składzie wszystkich władz Stowarzyszenia obywatele polscy musza stanowić co najmniej ½ (jedna druga) składu osobowego.

§ 25. Uchwały Zebrania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 47, zapadają:

§ 25.1. w pierwszym terminie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania;

§ 25.2. w drugim terminie - zwykłą większością głosów niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 26. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje, odpowiednio, głos Prezesa Zarządu lub przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 27. W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji członków władz pochodzących z wyboru, lub utraty członkostwa – odpowiednio, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, mają prawo dokooptować nowych członków w ilości nie przekraczającej jednej trzeciej aktualnego składu członków pochodzących zwyboru.

V.ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

§ 28. Zebranie Stowarzyszenia składa się z wszystkich członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia oraz członkowie władz Stowarzyszenia

§ 29. Do kompetencji Zebrania Stowarzyszenia, należy:

§ 29.1. uchwalanie długofalowego oraz rocznego programu działalności Stowarzyszenia, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Zarząd;

§ 29.2. coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

§ 29.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

§ 29.4. wybór członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

§ 29.5. odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;

§ 29.6. wybór Komisji Rewizyjnej;

§ 29.7. uchwalanie zmian Statutu;

§ 29.8. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie skreśleń i wykluczeń członków Stowarzyszenia;

 

§ 29.9. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 30. Zebranie Stowarzyszenie jest zwoływane przez Zarząd, który powiadamia o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

§ 31. Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek:

§ 31.1. Komisji Rewizyjnej; § 31.2. co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.

§ 32. Nadzwyczajne Zebranie Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. Porządek Zebrania Stowarzyszenia może zostać rozszerzony, w przypadku, gdy na Zebraniu Stowarzyszenia obecnych jest przynajmniej cztery piąte członków uprawnionych do udziału w Zebraniu Stowarzyszenia i żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do nowego porządku obrad oraz treści proponowanych uchwał.

§ 33. Zebrania Stowarzyszenia odbywać się będą w mieście stołecznym Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określonym w zawiadomieniu zwołującym.

VI. ZARZĄD

§ 34. Zarząd składa się z przynajmniej trzech członków, w tym Prezesa Stowarzyszenia. Zarząd uprawniony jest do wybrania ze swojego grona wice prezesów Stowarzyszenia, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 35. Do kompetencji Zarządu należy:

§ 35.1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w tym reprezentowanie Stowarzyszenia wobec osób trzecich;

§ 35.2. opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;

§ 35.3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w jego imieniu;

§ 35.4. zwoływanie Zebrań Stowarzyszenia;

§ 35.5. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.

§ 36. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach.

§ 36.1. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane są przez każdego z członków Zarządu w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej jak raz na pół roku.

§ 36.2. Zarząd może również podejmować uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku obowiązują zasady opisane poniżej:

(a) Projekt uchwały jest wysyłany do wszystkich członków Zarządu.

(b) Dla ważności uchwały wystarcza, aby bezwzględna większość członków Zarządu oddała swój głos 'za' lub 'przeciw' uchwale.

(c) Dla pisemnego potwierdzenia podjęcia takiej uchwały wystarcza podpis Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 36.3. Posiedzenia zarządu mogą także odbywać się w formie telekonferencji, przy założeniu że wszyscy członkowie uczestniczący w telekonferencji mogą się nawzajem słyszeć i zwracać się do siebie jednocześnie.

§ 37. Zarząd może uchwalić Regulamin Działania Zarządu.

§ 38. Z zastrzeżeniem postanowień

§ 39, do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu.

§ 39. Do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania obowiązków majątkowych przez Stowarzyszenie upoważnionych jest:

§ 39.1. Prezes Zarządu działający samodzielnie;

§ 39.2. dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 40. W przypadku nabycia praw lub zaciągnięcia zobowiązań jednorazowo w lub poprzez szereg bezpośrednio związanych z sobą czynności prawnych przekraczających kwotę stanowiącą równoważność 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, do złożenia stosownego oświadczenia lub oświadczeń konieczna jest również uchwała Zarządu podjęta zwykłą większością głosów, z tym że Prezes Zarządu musi oddać głos „za”.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 41. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności finansowej Stowarzyszenia. Kontrolę tę powinna przeprowadzać co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 42. Komisja Rewizyjna, która liczy przynajmniej 3 osoby, wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

§ 43. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.

§ 44. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

VIII MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 45. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 46. Na fundusze składają się:

§ 46.1. dotacje, subwencje, darowizny;

§ 46.2. składki członkowskie;

§ 46.3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

§ 46.4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

§ 46.5. innych wpływów niepochodzących z działalności zarobkowej.

IX. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 47. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Stowarzyszenia:

§ 47.1. w pierwszym terminie - większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania;

§ 47.2. w drugim terminie - większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby uprawnionych do głosowania;

§ 47.3. w trzecim terminie – zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych do głosowania.

§ 48. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, ostatnie Zebranie Stowarzyszenia określi w drodze uchwały przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.